Hakkımızda

Gıda ve
Teknolojileri
Sağlık
Enerji ve
Teknolojileri
Biyoteknoloji
Fintech
Savunma
Sanayi
Detaylı Bilgi

PortföyTakım

Uğur Mutluhan Oruncak

Eksim Ventures Yatırım Komitesi üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, Türkiye’de TRT ile başlayan iş hayatına, Kanada ve ABD’de Nortel Networks, Mitel Corporation, DMR Consulting ve Empirix/Oracle ile devam etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra Türk Telekom grubunda Kurumsal Pazarlama Direktörlüğü ve Türk Telekom International’da Pazarlama Başkanı (CMO) olarak üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. Oruncak, Eksim Holding’deki Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı görevinin yanı sıra, Eksim Holding’in ortaklığı olan Yolcu360’da Yönetim Kurulu Üyesidir.

Uğur Mutluhan Oruncak, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliğinden lisans ve yüksek lisans derecesini aldıktan sonra McGill Üniversitesinde MBA yapmıştır.

Av. Ahmet Akif Demirbaş (LLM)

İş hayatına SESRIC’te Araştırma Asistanı olarak başlayan Demirbaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nde Ekonomist ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmıştır. Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş sürecinde yer alan Demirbaş, THY, Borsa İstanbul, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Çaykur gibi şirketlerin Türkiye Varlık Fonu’na devrinde   görev almıştır. Avukatlık stajını tamamlamasının ardından ruhsatını alan Demirbaş, İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. Demirbaş, halen Eksim Holding’de M&A Müdürlüğü görevini yürütmekte ve Eksim Ventures’ta girişim sermayesi yatırımlarını yönetmektedir.

 

Çift lisans diploması sahibi olan Demirbaş, Bilkent Üniversitesi ekonomi bölümünden ve İstanbul Ticaret Üniversitesi hukuk bölümünden ayrı ayrı mezundur. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi özel hukuk ana bilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Blockchain ve kripto varlıkların hukuku, girişim sermayesi ve startup hukukubaşta olmak üzere özel hukuk alanında ve venture capital yatırımları üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

Serdar Bahadır

İş hayatına Enka’da Proje Koordinasyon Mühendisi olarak başlayan Bahadır, yapı kimyasalları ile ilgili çeşitli firmalarda saha deneyiminin yanı sıra, iş geliştirme ve satış faaliyetlerinde tecrübe kazanmıştır. 2017 yılında Enerji sektöründe EUAS International’da başladığı Proje Yöneticiliği/Tedarikçi Geliştirme görevinin ardından 2020 yılında bu yana Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’nda M&A Kıdemli Uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Bahadır, Galatasaray Üniversitesi işletme bölümünde yüksek lisansını 2017 yılında tamamlamıştır.

Uğur Mutluhan Oruncak

Uğur Mutluhan Oruncak, a member of Eksim Ventures Investment Committee, started his career in Türkiye with TRT and continued his career in Canada and the USA with Nortel Networks, Mitel Corporation, DMR Consulting and Empirix/Oracle. After returning to Türkiye, he held senior management positions as Corporate Marketing Director at Türk Telekom Group and Chief Marketing Officer (CMO) at Türk Telekom International. Mr. Oruncak is the Head of Strategy and Business Development at Eksim Holding and a Board Member at Yolcu360, a joint venture of Eksim Holding.

Uğur Mutluhan Oruncak holds a Bachelor's and Master's degree in Electrical and Electronics Engineering from METU and an MBA from McGill University.

Ahmet Akif Demirbaş

Mr. Demirbaş started his professional career as a Research Assistant at the Statistical, Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC) and worked as an Economist and Assistant Secretary General at the Independent Industrialists' and Businessmen's Association. Demirbaş took part in the establishment process of the Türkiye Wealth Fund, and also worked on the legislation regarding the National Lottery and Horse Racing License. After completing his legal internship, Demirbaş obtained his license and is registered with the Istanbul Bar Association. Demirbaş is currently the M&A Manager at Eksim Holding.

Demirbaş holds a double bachelor's degree in economics from Bilkent University and a law degree from Istanbul Commerce University. He continues his postgraduate studies in the field of private law, especially in the field of blockchain and crypto assets law.

Serdar Bahadır

Mr. Bahadır started his professional career as a Project Coordination Engineer at Enka and gained experience in business development and sales activities as well as field experience in various companies related to construction chemicals. In 2017, he started working as Project Manager/Supplier Development at EUAS International in the Energy sector. Since 2020, he has been working as M&A Senior Specialist at Eksim Holding's Strategy and Business Development Department.

Bahadır graduated from ITU Civil Engineering Department and completed his master's degree in Business Administration at Galatasaray University in 2017.

KVK AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

İşbu KVK Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Eksim Blok No:36 İç Kapı No:1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim veri sorumlusu sıfatıyla EKSİM VENTURES TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.  (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca işlenmektedir.

 • Ad, soyad,
 • Adres ve iletişim bilgileri
 • Web kullanıcıları için web formlarının içeriği, WAN-IP adresleri, web sitesinde izlenilen yol

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda;

 • Hissedarlara
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklara
 • Topluluk şirketlerine
 • Şirket çalışanlarına
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise e-mail, telefon, SMS, sosyal medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri, e-mail gönderim platformu, mobil uygulamalar, organizasyon etkinlikleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak ve kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ


Kişisel verileriniz Şirket prosedürleri ve mevzuat gereğince ve mevzuatta zorunlu kılınan süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak tarafımızca muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  web sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.